8 września 2020| blog, prawo


Delegowanie pracowników do Unii Europejskiej po zmianie przepisów [2020]

Wielu pracowników z Polski jest co roku delegowanych przez swoich pracodawców do innych krajów Unii Europejskiej. Jednak z końcem lipca 2020 roku w życie weszła dyrektywa 2018/957, która reguluje pewne kwestie z tym związane. Na co w takim razie muszą być przygotowane polskie firmy delegujące pracowników?

Delegowanie pracowników – co zostanie zmienione?

Wszystkie firmy, które delegują pracowników krajów Unii Europejskiej lub zamierzają to robić, muszą być przygotowane do stosowania się do nowelizacji przepisów dyrektywy o delegowaniu pracowników, czyli dyrektywy 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 roku. Dla polskich przedsiębiorców zmiany te są istotne. Rocznie z naszego kraju firmy delegują około pół miliona osób. Co zatem zmienia nowelizacja?

Ustawa zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług rozszerza przede wszystkim definicję pracodawcy delegującego pracowników na i z terytorium Polski. W wyniku nowelizacji głównie ulegną zmianie:

  • okresy delegowania – nowelizacja wprowadza ograniczenie okresu delegowania do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy, na podstawie umotywowanego postanowienia. W tym celu trzeba będzie złożyć powiadomienie nie później niż do okresu 12 miesięcy delegowania do Państwowej Inspekcji Pracy. Będzie musiało ono zawierać umotywowanie potrzeby świadczenia usługi po upływie 12 miesięcy delegowania. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej papierowo lub elektronicznie za pośrednictwem Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy;
  • wynagrodzenie dla pracownika delegowanego – minimalne wynagrodzenie zostaje zamienione na porównywalne dla kraju i miejsca, do którego pracownik będzie delegowany, uwzględniając przepisy branżowe co do stawek. Oznacza to, że wszystkie składniki wynagrodzenia muszą pozwolić na szczegółową identyfikację, a pracodawca delegujący będzie zobowiązany do przechowywania na terytorium Polski dokumentów określających wysokość wynagrodzenia pracowników. Składniki wynagrodzenia mają być łatwe do określenia;
  • zakres przedmiotowy Państwowej Inspekcji Pracy został rozszerzony – szczegółowo określa to artykuł 1 pkt. 9 i 11 ustawy nowelizującej;
  • nowe obowiązki pracodawcy użytkownika – nowelizacja wprowadza nowe obowiązki dla pracodawców do których kierowani są pracownicy z innego państwa członkowskiego.

 Nowa dyrektywa i jej skutki

Czy wprowadzenie nowelizacji rozwiąże problem nieuczciwych praktyk, a zasada, że za taką samą pracę w tym samym miejscu powinno przysługiwać to samo wynagrodzenie, zacznie obowiązywać? Czy faktycznie wypłata wynagrodzenia dla pracowników delegowanych będzie na takich samych zasadach, jak pracownika lokalnego? Czy dalej przedsiębiorstwa będą chętnie zawierały umowy z partnerami biznesowymi w innym kraju Unii Europejskiej i będą wysyłały swoich pracowników do innego kraju? Taką nadzieję mają z pewnością polscy pracownicy wyjeżdżający na zachód.

O czym jeszcze muszą pamiętać pracodawcy?

Należy jednak pamiętać o tym, że między przedsiębiorcą, a pracownikiem delegowanym musi istnieć stosunek pracy. Poza tym, oprócz zmian wprowadzonych przez nowelizację, pracodawcy muszą przestrzegać pewnych kwestii, delegując pracowników, a które obowiązują z mocy prawa  lub porozumień zbiorowych w kraju oddelegowania. Odnosi się to do:

  • okresów odpoczynku,
  • maksymalnego czasu pracy,
  • minimalnego wymiaru płatnych urlopów w roku,
  • środków ochrony dla kobiet ciężarnych i opiekujących się niemowlętami,
  • równego traktowania.

Każdy kraj w Unii Europejskiej dysponuje co najmniej jednym punktem kontaktowym, w którym można zasięgnąć informacji na temat delegowania pracowników za granicę. Punkty te współpracują ze sobą i wymieniają między sobą informacje, a także monitorują warunki zatrudniania podczas oddelegowania.

Informacje o warunkach zatrudniania można znaleźć też na stronach internetowych kraju przyjmującego.

Przydatne linki – warto doczytać:

Instrukcja dla pracodawców z potrzebnymi formularzami (pip.gov.pl)

 

Delegowanie pracownika za granicę

 

Praktyczny poradnik dotyczący delegowania pracowników

 

Dyrektywa 96/71/WE dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług:

 

Dyrektywa 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”):

 

Dyrektywa 2018/957/UE zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Przepisy tej dyrektywy mają zastosowanie dopiero od dnia 30 lipca 2020 r. Do tego dnia dyrektywa 96/71/WE nadal ma zastosowanie w swoim pierwotnym brzmieniu:

 

Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług:

 

A jeśli delegujesz pracowników i potrzebujesz pomocy, żeby wszystko zrobić zgodnie z prawem, umów się na bezpłatną, 15-minutową konsultację, a wspólnie ustalimy, co najlepiej zrobić w Twojej sytuacji.

Usługi