16 listopada 2020| blog, legalizacja cudzoziemców


Jak liczyć pobyt cudzoziemca w pracy w Polsce?

Okres wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy (czyli w oparciu o tzw. procedurę oświadczeniową) łącznie nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Co ważne, półroczny maksymalny okres pracy dotyczy w danym okresie 12-miesięcznym wszystkich podmiotów powierzających pracę danemu cudzoziemcowi. A to oznacza, iż okresy pracy u poszczególnych pracodawców sumują się.

Jak obliczyć pobyt – 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy

Przykład: Obywatel Ukrainy przepracował na podstawie oświadczenia okres od 2 lipca do 28 grudnia 2018 r. (180 dni). Pracodawca chciałby ponownie powierzyć mu pracę na podstawie oświadczenia do 30 września 2019 r. Nie wie jednak, na ile dni mógłby legalnie powierzyć cudzoziemcowi tę pracę i od kiedy miałaby się ona rozpocząć. Spróbujmy rozwikłać ten problem. Po wykorzystaniu przez cudzoziemca 180 dni pracy na podstawie oświadczenia w okresie od 2 lipca do 28 grudnia 2018 r., kolejny okres 12-miesięczny rozpocznie się dopiero od 3 lipca 2019 r. (poprzedni trwa od 2 lipca 2018 r. do 2 lipca 2019 r.). Jeśli planowana praca cudzoziemca miałaby zakończyć się 30 września 2019 r., to – licząc wstecz – w okresie 30 września 2019 r. – 30 września 2018 r. zawiera się już 90 dni pracy cudzoziemca (od 30 września do 28 grudnia 2018 r.).  

Okres 12 miesięcy jest okresem bazowym, w którym może być świadczona 6-miesięczna praca. Nie musi on pokrywać się z rokiem kalendarzowym, jak i rozpoczęcie następnego roku kalendarzowego nie powoduje liczenia okresu 12 miesięcy od początku. Okres ten powinien obejmować 12 kolejnych miesięcy, liczonych wstecz od dnia powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Kiedy wliczamy limit?

Limitu 180 dni nie wlicza się pracy świadczonej na mocy wprowadzonego od 2018 r. zezwolenia na pracę sezonową.

Prosta metoda ustalenia, jak długi okres świadczenia pracy można wskazać w oświadczeniu wpisanym do ewidencji, jest następująca:

  • Okres rozliczeniowy kolejnych 12 miesięcy, licząc wstecz od daty końcowej wykonywania pracy wskazanej w oświadczeniu złożonym w PUP w celu jego wpisania do ewidencji;
  • sprawdza się, czy w ustalonym okresie rozliczeniowym i w jakiej części został wykorzystany 6-miesięczny okres dopuszczalnego wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę;
  • jeśli wykorzystana została część 6-miesięcznego okresu, do ewidencji można wpisać oświadczenie na niewykorzystaną część tego okresu (np. w przypadku wykonywania pracy przez 4 miesięcy wpisać można oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy na 2 miesiące);
  • PUP powinien za zgodą pracodawcy odpowiednio skrócić w oświadczeniu wpisywanym do ewidencji okres wykonywania pracy, przesuwając datę rozpoczęcia pracy na późniejszy termin (taką możliwość przewiduje art. 88z ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) – w razie braku takiej zgody PUP odmawia wpisania oświadczenia na mocy art. 88z ust. 2 pkt 3 ww. ustawy stanowiącego, że okres świadczenia pracy określony w złożonym oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz okresy pracy podejmowanej na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń wynoszą łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

Temat zatrudniania cudzoziemców to sprawa o wielu aspektach. Chcesz mieć je wszystkie w jednym miejscu, żeby zawsze móc zajrzeć do „ściągi”? Pobierz bezpłatny poradnik!

Poradnik

Kiedy cudzoziemiec może wpisać kolejne oświadczenie PUP do ewidencji?

W sytuacji, gdy cudzoziemiec wykonywał pracę w związku z zarejestrowanym oświadczeniem przez pełny, ciągły okres 6 miesięcy (180 dni), kolejne oświadczenie PUP może wpisać do ewidencji. Wtedy, jeżeli termin podjęcia przez cudzoziemca pracy, określony w tym oświadczeniu, przypada nie wcześniej niż po upływie kolejnych 6 miesięcy.

Na stronie internetowej Dyrektoriatu Generalnego Spraw Wewnętrznych, Komisja Europejska zamieściła specjalny kalkulator służący do samodzielnego obliczania pobytów krótkoterminowych.

Po jego otwarciu pojawiają się puste rubryki gdzie należy zgodnie z kolejnością wpisać: w rubryce (Date of entry/Control) datę planowanej kontroli lub datę ponownego wjazdu. Natomiast w kolejnych rubrykach – (Enter previous stay(s) in the Schengen area): daty wszystkich wjazdów oraz wyjazdów z terytorium państw obszaru Schengen.

Po wpisaniu wszystkich danych kalkulator automatycznie obliczy i pokaże w 3 rubryce ile dni zostało już wykorzystanych (z dopuszczalnego limitu 90 dni pobytu w każdym okresie 180 – dniowym). Ponadto kalkulator automatycznie pokaże również najwcześniejszą datę dozwolonego ponownego wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen.

Adres kalkulatora Schengen:

https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en

Powyższy kalkulator pomaga w obliczaniu dozwolonego okresu pobytu także podróżnym, którzy wielokrotnie w okresie dozwolonego pobytu przekraczają granicę na wjazd/wyjazd ze strefy Schengen.

O krajach strefy Schengen oraz o motywacjach wyjazdów na zachód pisałam we wcześniejszym poście na moim blogu:

Praca na zachodzie – dlaczego wszyscy wyjeżdżają na zachód?