26 maja 2020| blog, legalizacja cudzoziemców


Jak zatrudnić Chińczyka?

Jeśli prowadzisz firmę, w której zatrudniasz obcokrajowców, musisz dopełnić wielu formalności. Przeczytaj, jak zatrudnić Chińczyka legalnie.

Jak zatrudnić Chińczyka?

Codziennie miliony osób przekraczają granice państw europejskich. W jakim celu? Swobodny przepływ osób daje mieszkańcom UE prawo do korzystania z uroków turystyki, nauki w zagranicznych szkołach oraz pracy w międzynarodowych firmach. Obywatele państw trzecich (spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii)  po przyjeździe do obcego kraju w celu zarobkowym muszą zmierzyć się z szeregiem wymagań. Ale nie tylko oni. Osoby zatrudniające cudzoziemców mają przed sobą jeszcze większe wyzwanie. Czeka bowiem przed nimi stos dokumentów do wypełnienia.  Wielu pracodawców pyta – jak zatrudnić Chińczyka, Ukraińca czy Białorusina. W przypadku dwóch ostatnich obowiązuje procedura uproszczona, opisana tutaj. Jednak jeśli chcesz wiedzieć, jak zatrudnić Chińczyka lub przedstawiciela innego kraju bez procedury uproszczonej (np. azjatyckiego), przeczytaj ten wpis.

Jako pracodawca, zanim podpiszesz umowę z obcokrajowcem, powinieneś sprawdzić kilka rzeczy:

 • po pierwsze zweryfikuj, z jakiego kraju pochodzi obcokrajowiec. Jest to kluczowe w kwestii zalegalizowania jego pracy, bo przedstawicieli różnych krajów zatrudnia się w różny sposób;
 • upewnij się, że  cudzoziemiec na pewno ma ważny dokument uprawniający go do pobytu w Polsce;
 • ustal czy tytuł pobytowy cudzoziemca uprawnia go do podjęcia pracy w Polsce (wyjątkiem jest wiza turystyczna-nr 1, wiza wydana w celu korzystania z ochrony czasowej-nr 20 oraz wiza wydana dla celów humanitarnych-nr 23);

Pod tym linkiem znajdziesz szczegółowo ponumerowane cele wydania wiz:

 • pamiętaj, że rodzaj umowy powinien być dostosowany do charakteru pracy;

Pracodawca sprawdzający dokumenty pobytowe cudzoziemca powinien zachować należytą ostrożność. Powinien zweryfikować ważność dokumentów pobytowych przyszłego pracownika. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której obcokrajowiec podejmie pracę bez dokumentów pobytowych, na pracodawcę mogą zostać nałożone dotkliwe sankcje. Najlepiej więc po ich sprawdzeniu, zrobić kopię i przechowywać je, aż do zakończenia pracy przez obcokrajowca. Jakie dokumenty mogą potwierdzić legalny pobyt w Polsce? Są to:

 • wiza Schengen – symbol C
 • wiza krajowa – symbol D
 • zezwolenie pobytowe, np. na pobyt czasowy bądź stały
 • karta pobytu

Pamiętajmy, że obywatele krajów takich jak USA, Australia, Albania czy Serbia mogą do 90 dni skorzystać z ruchu bezwizowego, czyli nie potrzebują żadnego dokumentu pobytowego. Jeśli więc chcesz wiedzieć, jak zatrudnić Chińczyka czy Niemca, więcej informacji na temat dokumentów pobytowych znajdziesz na: https://www.bip.udsc.gov.pl/informacja-w-sprawie-wzorow-dokumentow

Bez kary grzywny nie obejdzie się zaś, gdy zatrudnienie obcokrajowca odbędzie się na podstawie umowy cywilnoprawnej, w sytuacji, kiedy powinna być zawarta umowa o pracę. Jest to naruszenie przepisów prawa pracy. Nie można również zapomnieć o obowiązku zgłoszenia zatrudnionego cudzoziemca w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia pracy do ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego oraz comiesięcznego terminowego odprowadzania składek do ZUS. Zatrudniający, tak jak w przypadku pracowników obywatelstwa polskiego, musi wypełniać obowiązki prawa podatkowego. Czyli nie obędzie się bez obliczania, pobierania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Zatrudnienie obcokrajowca – jak zatrudnić Chińczyka krok po kroku

Jak zatrudnić Słowaka?

Pracodawca, który chce przyjąć do swojej firmy nowego pracownika, jest świadomy, że musi uporać się z kilkoma kluczowymi sprawami. W przypadku cudzoziemca jest ich nieco więcej. Co pracodawca musi zrobić, aby uzyskać pozwolenie na zatrudnienie obcokrajowca? 

 1. Kluczowym elementem jest zweryfikowanie, z jakiego kraju pochodzi cudzoziemiec. Ma to szczególne znaczenie dla sposobu zalegalizowania jego pracy. Jeśli pochodzi on z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawii bądź Armenii, pracodawca może skorzystać z tzw. procedury uproszczonej.
 2. Pracodawca musi postarać się o uzyskanie kopii paszportu cudzoziemca oraz wizy na podstawie, której przebywa na terenie Polski.  
 3. Jeśli przełożony chce składać wnioski elektronicznie, musi posiadać podpis elektroniczny lub aktywne konto na platformie EPUAP.
 4. Kolejnym krokiem jest założenie profilu na stronie internetowej: praca.gov.pl (jeśli wniosek składany jest drogą elektroniczną)
 5. Kluczowe jest uzyskanie odpowiedniego dokumentu legalizującego pracę na terenie Polski. Oryginalny egzemplarz jest dla obcokrajowca, a kopia dla pracodawcy. 
 6. Przed powierzeniem pracy obcokrajowcowi pracodawca powinien sprawdzić, czy posiada on legalną zgodę na pobyt w Polsce. Kopia tego dokumentu powinna być przechowywana przez przełożonego do zakończenia pracy cudzoziemca. Obowiązkiem pracodawcy jest również przechowywanie dokumentów potwierdzających legalny pobyt w Polsce. 
 7. Ostatnim elementem jest zawarcie umowy  z obcokrajowcem, zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu lub zezwoleniu, w formie pisemnej. Umowa powinna być w języku zrozumiałym dla obcokrajowca oraz, zgodnie z prawem, zgłoszona do ZUSu.

Jakich dokumentów potrzebuje pracodawca i gdzie je złożyć?

Wśród obowiązków stojących przed pracodawcami, jak zatrudnić Chińczyka czy obcokrajowca z innych krajów azjatyckich (nepal, Wietnam etc.), najważniejszym jest złożenie wniosku o wydanie zezwolenia. Zezwolenie jest niczym innym, jak uzyskaniem pozwolenia na pracę w granicach państwa polskiego. Gdzie można takie zezwolenie uzyskać? Wydawane jest ono przez wojewodę  właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego pracę. Pracodawca, chcący uzyskać zezwolenie, musi zgłosić zatrudnienie obcokrajowca do Powiatowego Urzędu Pracy. Jakie typy zezwoleń wyróżniamy?

 • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – wydawane na wniosek cudzoziemca, uprawnia zarówno do pracy jak i do pobytu;
 • zezwolenie na pracę- wydawane na wniosek pracodawcy;
 • zezwolenie na pracę sezonową- wydawane na rzecz pracodawcy.

Dokumenty, które musi złożyć pracodawca;

 1. W Powiatowym Urzędzie Pracy:
 • test rynku pracy- jest to wniosek do starosty o wydanie informacji na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych oraz  zgłoszenie krajowej oferty pracy. Czas oczekiwania na wydanie tego dokumentu wynosi około 3 tygodnie, chyba że cudzoziemiec przepracował u nas 3 miesiące wtedy pracodawca zwolniony jest z posiadania testu rynku pracy. Dołączyć należy zaświadczenie o przepracowaniu 90 dni oraz wysokość zarobków za każdy miesiąc oddzielnie. Po otrzymaniu  trzeba wysłać test pocztą w oryginale, jeśli pracodawca składa wniosek drogą elektroniczną;
 1. W Urzędzie Wojewódzkim:
 • opłata  w wysokości 100 zł + potwierdzenie PDF;
 • skan paszportu;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych  i warunków, czyli na przykład dyplom ukończenia szkoły, zaświadczenie ukończenia kursu czy świadectwo od poprzedniego pracodawcy. Dokument musi być  przetłumaczony na  język polski, a jeśli  cudzoziemiec ma jego kopię, to musi być potwierdzona notarialnie;

Bardzo często organ wydający zezwolenia żąda, aby pracodawca przedstawił potwierdzenie sprawdzenia kwalifikacji. W jaki sposób można je potwierdzić, jeśli przyszły pracownik nie ma takiego dokumentu? Wystarczy napisać oświadczenie, że pracodawca zweryfikował kwalifikacje (np. podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub testu wiedzy).

Zatrudnienie obcokrajowca nie należy do prostych zadań. Mając jednak odpowiednią wiedzę oraz wymagane dokumenty, pracodawcy nie powinni napotkać większego problemu w starciu z nim. Należy pamiętać, aby działać zgodnie z obowiązującym prawem. W przeciwnym wypadku pracodawca może ponieść ogromne koszty.

Potrzebujesz pomocy? Umów się na bezpłatną konsultację i przejdźmy przez proces zatrudnienia obcokrajowca wspólnie! Zajrzyj do zakładki Usługi, żeby umówić się na rozmowę:

Usługi