4 maja 2023| blog, podstrony, prawa pracowników, prawo, Zarządzanie


Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców od 5 maja 2023

Rozporządzenie po aktualizacji

Rozporządzenie z dnia 16 marca 2023 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający, Dz.U. z 2023 r. poz. 637, dalej rozporządzenie). Zmieniają się zasady:

  • wzoru zaproszenia
  • wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń
  • wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający.

CO WAŻNE:  zapraszający jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania, wyżywienia i ewentualnego leczenia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego.

Co w przypadku pobytu cudzoziemca krótszego niż miesiąc? 

W przypadku gdy okres, na który zaprasza się cudzoziemca, jest krótszy niż miesiąc, zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem cudzoziemca w wysokości 515 zł ale pomniejszonej proporcjonalnie w stosunku do liczby dni pobytu cudzoziemca.

Zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem zapraszanego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości co najmniej 200 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca.

Jaka jest wysokość kosztów na powrót cudzoziemca?

Zapraszający powinien posiadać również środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, w wysokości stanowiącej równowartość biletu do tego państwa, nie mniejsze jednak niż:

  1. 200 zł – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską;
  2. 500 zł – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa członkowskiego Unii Europejskiej niesąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską lub do państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub do Konfederacji Szwajcarskiej;
  3. 2500 zł – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do innego państwa niż określone w pkt 1 i 2.

Co określa nowy wzór zaproszenia?

Dane zapraszającego, tj.: imię (imiona) i nazwisko/firma albo nazwa, data i miejsce urodzenia, seria i numer dokumentu tożsamości/REGON, adres zamieszkania/adres siedziby, numer telefonu, okres na jaki zaprasza się cudzoziemca, konkretnie: „zaprasza na okres od … do …”

Dane osoby zapraszanej, tj.: imię (imiona) i nazwisko, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, seria i numer dokumentu podróży, adres zamieszkania, stopień pokrewieństwa z zapraszającym, płeć, cel pobytu, adres miejsca zakwaterowania, nazwa organu, który dokonał wpisu do ewidencji zaproszeń, data i numer wpisu do ewidencji zaproszeń, informacja, że: „zaproszenie ważne od … do …” .

Ponadto, czy zapraszający zapewnia cudzoziemcowi zakwaterowanie w swoim lokalu mieszkalnym, pieczęć i podpis upoważnionego pracownika organu.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące powyższego artykułu lub ogólno pojętego prawa pracy to serdecznie zapraszam do kontaktu poprzez moją stronę internetową lub moje konta na kanałach social media.