23 sierpnia 2023| blog, legalizacja cudzoziemców, podstrony, prawo


Praca cudzoziemców – dlaczego załącznik nr 1 jest tak ważny w zezwoleniu jednolitym?

Kto wypełnia załącznik nr 1?

Informacji na temat tego, kto wypełnia załącznik nr 1 i co on zawiera należy szukać w ustawie o cudzoziemcach. W art. 106 ust. 1a tego dokumentu czytamy m.in., że cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę składając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy dołącza do niego wypełniony przez podmiot powierzający mu wykonywanie pracy załącznik. Z tego wynika, że załącznik ten wypełnia pracodawca, który zamierza zatrudnić cudzoziemca w ramach tego zezwolenia.

Co zawiera załącznik nr 1?

Załącznik nr 1 jest podzielony na 3 części. Pierwsza zawiera informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy i pracodawcy użytkownika. A więc:

 • nazwę lub imię i nazwisko,

 • adres siedziby lub miejsce zamieszkania,

 • podstawę prawną działalności, nazwę rejestru i numer wpisu w rejestrze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – nazwę dokumentu tożsamości, serię i numer,

 • numer PESEL,

 • numer REGON.

Druga część to informacje na temat pracy, która ma być powierzona cudzoziemcowi. W niej pracodawca podaje:

 • stanowisko lub rodzaj pracy,

 • miejsce wykonywania pracy,

 • podstawę prawną wykonywania pracy,

 • wymiar czasu pracy,

 • wysokość wynagrodzenia,

 • zakres podstawowych obowiązków na stanowisku pracy.

Trzecia część to oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w przedmiocie niekaralności za przestępstwa i wykroczenia określone w art. 117 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach.

W przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, oświadczenie takie składa osoba działająca w imieniu i na rzecz tego podmiotu.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące powyższego artykułu lub ogólno pojętego prawa pracy to serdecznie zapraszam do kontaktu poprzez moją stronę internetową lub moje konta na kanałach social media.