18 października 2023| blog, legalizacja cudzoziemców, podstrony, prawo, Zarządzanie


Praca cudzoziemców. Zezwolenie na pracę typu A – jaki obowiązek ma pracodawca?

Decydując się na zatrudnienie obcokrajowców niezbędna jest znajomość przepisów prawa i procedur pozwalających na legalne zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. Warto pamiętać, że każdy obcokrajowiec, który na mocy obowiązujących przepisów nie jest zwolniony z obowiązku posiadania pozwolenia na pracę w Polsce, chcąc podjąć zatrudnienie musi posiadać odpowiedni dokument. 

Ilość egzemplarzy zezwolenia typu A

Zezwolenie typu A jest najpopularniejszym rodzajem zezwolenia na pracę. Wydawane jest dla cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Polski, na podstawie umowy z podmiotem (pracodawcą), którego siedziba, miejsce zamieszkania lub oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski.

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 88f), liczba egzemplarzy zezwolenia na pracę wydawanych przez wojewodę zależy od formy dokumentu. Jeżeli będzie to forma pisemna, wydane będą trzy egzemplarze, z czego dwa otrzyma pracodawca.

Jeżeli zezwolenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, dodatkowo wydaje się jeden egzemplarz zezwolenia w formie pisemnej.

Zobowiązanie pracodawcy

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określa również obowiązki, które spoczywają na pracodawcy po uzyskaniu zezwolenia na pracę. W art. 88h wspomnianej ustawy czytamy m.in., że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, od którego jest wymagane posiadanie zezwolenia na pracę, jest zobowiązany do przekazania jednego egzemplarza zezwolenia na pracę cudzoziemcowi, którego dotyczy zezwolenie, w formie pisemnej.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące powyższego artykułu lub ogólno pojętego prawa pracy to serdecznie zapraszam do kontaktu poprzez moją stronę internetową lub moje konta na kanałach social media.