9 marca 2021| blog, prawa pracowników


Praktyki absolwenckie jako forma zatrudnienia

Korzyści wynikające z praktyk absolwenckich, jako formy zatrudnienia

Absolwent ma możliwość pracy w zawodzie, natomiast pracodawca może zyskać ambitnego pracownika. Często po okresie umowy o praktykę absolwencką zatrudnia się pracownika, który odbył praktykę. 

Umowa o praktyki absolwenckie obecna jest w Polsce od lipca 2009 roku. Mimo, iż od tamtej pory minęło ponad 10 lat, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że taka umowa istnieje. 

Umowa ta ma na celu niesienie pomocy absolwentom w nabyciu doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy. Jest to alternatywa dla staży absolwenckich, które obejmuje dość wąską grupę bezrobotnych.

Praktyka absolwencka daje możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego bez pośrednictwa urzędu pracy, ani żadnej innej instytucji. Umowa ta stwarza możliwość elastycznego kształtowania umowy absolwenckiej, posiada ona jednak ograniczenia. 

 

Kto może być praktykantem? 

Praktykantem według ustawy, może być osoba, która ukończyła co najmniej szkołę podstawową, gimnazjum i nie przekroczyła trzydziestego roku życia. Przyjąć praktykanta do nauki może zarówno osoba fizyczna jak i prawna, jak i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 

Praktyka może odbywać się bezpłatnie lub odpłatnie. Jeżeli praktyka będzie płatna to należy pamiętać, że wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotności wysokości minimalnego  wynagrodzenia za pracę, które jest ustalone na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

Aby praktyka absolwencka była zawiązana, obie strony muszą podpisać umowę, która powinna w szczególności określać:

 

  1. rodzaj pracy w ramach, której praktykant ma uzyskać doświadczenie, nabyć umiejętności praktykanta 
  2. okres odbywania praktyki
  3. tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki
  4. wysokość świadczenia pieniężnego (jeżeli praktyka ma być odpłatna)

 

Umowa o praktyki absolwenckie nie może być zawiązana na okres dłuższy niż 3 miesiące.

Praktyka bezpłatna może być rozwiązana w nie określonym czasie, natomiast praktyka odpłatna musi zostać rozwiązana na piśmie z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia. 

 

Co trzeba zapewnić osobie będącej na praktykach absolwenckich?

Podmiot przyjmujący absolwenta musi mu zapewnić warunki pracy, które są zgodne z zasadami BHP. Po zakończeniu praktyk pracodawca powinien wystawić zaświadczenie, którego rolą będzie potwierdzenie faktu odbycia praktyk. Odbywanie praktyk nie stanowi przeszkody do nabycia oraz do posiadania statusu bezrobotnego a warto jednak pamiętać, że równocześnie nie przysługuje bezrobotnemu zasiłek dla bezrobotnych, jeżeli otrzymuje miesięczne świadczenia z tytułu odbywania praktyk.

Należy pamiętać, że głównym celem absolwenckich praktyk jest zdobycie doświadczenia oraz przyuczenie się do zawodu. Dlatego też warto podejmować zatrudnienie w miejscu, które oferuje rozwój w dziedzinie zgodnej z wykształceniem absolwenta lub jego zainteresowaniami zawodowymi. 

 

Jaka dokładnie jest umowa o praktyki absolwenckie?

Umowa o praktyki absolwenckie nie jest umową o pracę ale reguluje ją ustawa o praktykach absolwenckich. Mimo wszystko, umowa absolwencka podlega kilku przepisom prawa pracy, między innymi:

 

  • zakazie dyskryminacji 
  • dobowej i tygodniowej normie czasu pracy
  • okresach odpoczynku
  • prawie do 15 minutowej przerwy
  • porze nocnej 

 

Należy pamiętać, że pracodawca musi zapewnić absolwentowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a także odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Nie można powierzyć osobie, która jest na praktykach absolwenckich pracy w nadgodzinach. Wymiar czasu pracy nie może być większy niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Mimo tych ograniczeń nic nie stoi na przeszkodzie, aby absolwent odbywał kilka trzymiesięcznych praktyk absolwenckich, jednak za każdym razem u innego pracodawcy.

 

Ważną kwestią jest fakt, że od umowy o praktyki absolwenckie nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, oraz do 26 roku życia osoba zwolniona jest z podlegania opodatkowaniu podatkiem dochodowym. 

 

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie wyłącznie ubezpieczenia wypadkowego. Praktyki absolwenckie są dobrym rozwiązaniem głównie dla ludzi młodych – pozwalają one zdobyć niezbędne doświadczenie i umożliwiają one rozwój zawodowy. Ten typ zatrudnienia stworzony został z myślą o ludziach młodych, którzy często dopiero wchodzą na rynek pracy.