26 lipca 2023| blog, podstrony, prawa pracowników, prawo


Termin płatności wynagrodzenia przy umowie zlecenie

Specyfika umowy

Umowa zlecenie zalicza się do grona umów cywilnoprawnych, których szczegółowa charakterystyka została zawarta w przepisach Kodeksu cywilnego. Umowa zlecenie podpisywana jest przez strony, tj. zleceniodawcę oraz zleceniobiorcę, na określony czas, a jej celem jest wykonanie konkretnej usługi w należyty, staranny sposób.

Wypłata z tytułu umowy zlecenie

Umowa zlecenie regulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego. Regulacje te nie przewidują częstotliwości wypłat innej niż zostanie to zapisane w samej umowie. Jednak po zmianach wypłata z tytułu umowy zlecenia zawartej na okres dłuższy niż jeden miesiąc powinna zostać dokonana przynajmniej raz w miesiącu. W odniesieniu do umowy zlecenia nie obowiązują ochronne przepisy prawa pracy dotyczące terminu wypłaty wynagrodzenia, częstotliwości wypłaty, jak również uniezależniające wypłatę stałego wynagrodzenia pracownika od przychodów pracodawcy (bez względu na sytuację finansową pracodawcy musi on w terminie wypłacić wynagrodzenie).

Bardzo ważne jest jednak wskazanie konkretnego terminu płatności. Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania (art. 455 k.c.). Użytego w art. 455 k.c. terminu „niezwłocznie” nie należy utożsamiać z terminem natychmiastowym, termin „niezwłocznie” oznacza bowiem termin realny, mający na względzie okoliczności miejsca i czasu, a także regulacje zawarte w art. 354 i art. 355 k.c. (wyrok Sądu Najwyższego z 13 grudnia 2006 r., II CSK 293/06, LEX nr 453147).

Podstawowa charakterystyka umowy zlecenie

Umowa zlecenie jest popularną formą współpracy, często mającą na celu zastąpienie umowy o pracę, co z definicji jest błędne i niezgodne z przepisami.

Umową zleceniem jest umowa, w ramach której:

  • zleceniobiorca ma praktycznie pełna swobodę w ramach ogranizacji własnej pracy – jest do tego samodzielny, czyli nie wykonuje poleceń przełożonego, ponieważ takowego posiadać nie może;
  • nie występuje ścisłe określenie wymiaru czasu pracy, co w praktyce oznacza, że zleceniodawca nie może nakazać zleceniobiorcy realizowania prac w odgórnie narzuconym przedziale czasowym;
  • występuje minimalna stawka godzinowa. 

Patrząc z perspektywy zleceniodawcy, kluczową zaletą umów zleceń są m.in. nieobowiązujące w tym wypadku przepisy Kodeksu pracy, które dotyczą umów o pracę. Natomiast z perspektywy zleceniobiorcy do zalet można zaliczyć:

  • wspomnianą już wcześniej swobodę działania;
  • wyższe niż w przypadku umów o pracę koszty uzyskania przychodu, bo aż 20-procentowe;
  • brak składek ZUS w przypadku uczących się zleceniobiorców do 26. roku życia;
  • zwolnienie z PIT dla młodych zleceniobiorców do 26. roku życia;
  • prawo do niektórych świadczeń gwarantowanych w ramach umów o pracę, np. te związane z podróżami służbowymi.

Jednakże umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne określa się często mianem „umów śmieciowych” i nie wzięło się to znikąd. Umowy cywilnoprawne nie gwarantują stabilności, ochrony zatrudnienia, ochrony wynagrodzenia czy prawa do urlopu. Zleceniobiorcy mogą mieć w dłuższej perspektywie problemy związane np. z ubieganiem się o kredyty czy inne formy finansowania. Umowy śmieciowe służą najczęściej pracodawcom, którzy dążą do ograniczania kosztów prowadzonej działalności.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące powyższego artykułu lub ogólno pojętego prawa pracy to serdecznie zapraszam do kontaktu poprzez moją stronę internetową lub moje konta na kanałach social media.