28 czerwca 2023| blog, podstrony, prawa pracowników, prawo


Urlop zdrowotny – nie tylko dla nauczycieli

Komu przysługuje urlop dla poratowania zdrowia?

Wbrew powszechnemu przekonaniu urlop dla poratowania zdrowia czy też urlop zdrowotny nie przysługuje tylko nauczycielom. Do urlopu dla poratowania zdrowia i zdrowotnego (najczęściej płatnego) są uprawnieni jeszcze m.in.:

Urlop dla poratowania zdrowia – kuratorzy sądowi

Kuratorzy zawodowi – można im udzielić płatnego urlopu dla poratowania zdrowia, w wymiarze nieprzekraczającym 6 miesięcy. Takiego urlopu udziela Minister Sprawiedliwości. Zastrzeżenie jest jednak takie, że urlopu dla poratowania zdrowia nie można udzielić, jeżeli kurator zawodowy z powodu choroby nie pracował nieprzerwanie przez okres roku. Co ciekawe, w dniu 5 kwietnia 2023 r. wszedł w życie przepis, który wskazuje, że: pracodawca zapewnia kuratorowi zawodowemu, na jego wniosek lub za jego zgodą, pomoc psychologiczną. W ostatnim czasie taka pomoc psychologiczna dla pracowników, którzy szczególnie narażeni są na wypalenie zawodowe, stała się popularna (m.in. w korporacjach – jak dodatkowy benefit pracowniczy).

Urlop dla poratowania zdrowia – kontrolerzy zatrudnieni w Najwyższej Izbie Kontroli

Kontrolerzy zatrudnieni w Najwyższej Izbie Kontroli. Kontrolerami są pracownicy zatrudnieni na stanowiskach: dyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli; wicedyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli; radców Prezesa Najwyższej Izby Kontroli; doradców prawnych, ekonomicznych i technicznych; głównych specjalistów kontroli państwowej; specjalistów kontroli państwowej; starszych inspektorów kontroli państwowej; inspektorów kontroli państwowej; młodszych inspektorów kontroli państwowej. Aby skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia muszą być zatrudnieni przez okres nie krótszy niż 5 lat. Urlop może być przyznany, co najwyżej dwukrotnie w okresie zatrudnienia w Najwyższej Izbie Kontroli. Jest to tzw. płatny urlop dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym łącznie 12 miesięcy, z wynagrodzeniem obliczonym tak jak za urlop wypoczynkowy. Urlopu udziela Prezes Najwyższej Izby Kontroli, na wniosek kontrolera, umotywowany opinią o stanie zdrowia wydaną przez komisję lekarską powołaną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Urlop dla poratowania zdrowia – sędziowie

Sędziowie są też uprawnieni do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, jeżeli leczenie to wymaga powstrzymania się od pełnienia służby. Urlop dla poratowania zdrowia nie może przekraczać sześciu miesięcy, a udziela go Minister Sprawiedliwości. W przypadku odmowy udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia sędziemu przysługuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy odwołanie do Sądu Najwyższego.

Urlop dla poratowania zdrowia – prokuratorzy

Prokurator Krajowy może udzielić prokuratorowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia. Urlop dla poratowania zdrowia nie może przekraczać 6 miesięcy i nie może być udzielony, jeżeli prokurator nie wykonywał czynności przez okres roku z powodu choroby.

Urlop dla poratowania zdrowia – pracownicy naukowi PAN

Pracownicy naukowi zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy po przepracowaniu co najmniej 3 lat w instytucie Polskiej Akademii Nauk, ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym jednego roku według zasad i trybu określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Urlop dla poratowania zdrowia – nauczyciele akademiccy

Nauczyciele akademiccy, który nie ukończył 65. roku życia, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, po co najmniej 10 latach zatrudnienia w uczelni mają prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia. Urlopu dla poratowania zdrowia udziela się w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, jeżeli stan zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy. Kolejny urlop dla poratowania zdrowia może być udzielony nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia zakończenia poprzedniego urlopu.Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać roku. W czasie urlopu dla poratowania zdrowia nie można wykonywać zajęcia zarobkowego. Lekarz przeprowadza badanie lekarskie na podstawie skierowania wydanego przez rektora na wniosek nauczyciela akademickiego. Urlopu dla poratowania zdrowia udziela się na podstawie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że stan zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy, oraz określającego zalecone leczenie i czas potrzebny na jego przeprowadzenie.

Urlop zdrowotny – górnicy

Pracownicy górnictwa zatrudnieni w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych; czy też pracownik który uległ wypadkowi przy pracy; który jest zagrożony albo nabył chorobę zawodową w związku z wykonywaniem pracy zawodowej; który jest zagrożony albo nabył chorobę pozostającą w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami pracy ma prawo do płatnego urlopu zdrowotnego na leczenie sanatoryjne lub wczasy profilaktyczno-lecznicze, jeżeli publiczny zakład opieki zdrowotnej sprawujący opiekę lekarską nad zdrowiem pracownika wyda orzeczenie o potrzebie leczenia sanatoryjnego lub korzystania z wczasów profilaktyczno-leczniczych.

Urlop zdrowotny – strażacy

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej. Płatnego urlopu zdrowotnego udziela się na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Strażaka do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych kieruje przełożony na wniosek lekarza lub samego strażaka.

Urlop zdrowotny – pracownicy PIP

Wybrani pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy. Główny Inspektor Pracy może udzielić pracownikowi wykonującemu lub nadzorującemu czynności kontrolne płatnego urlopu zdrowotnego na podstawie skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową na okres ustalony w tym skierowaniu, nieprzekraczający 30 dni w roku kalendarzowym.

Urlop dla poratowania zdrowia – nauczyciele

Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia:

  1. w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia: choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę;
  2. na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową – w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.

Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat.

W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych. W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące powyższego artykułu lub ogólno pojętego prawa pracy to serdecznie zapraszam do kontaktu poprzez moją stronę internetową lub moje konta na kanałach social media.