12 października 2022| blog, podstrony, prawa pracowników, prawo


Zaległy urlop po upadłości pracodawcy

Czy uzyskanie zaległego wynagrodzenia od niewypłacalnego pracodawcy będzie jeszcze możliwe?

W przypadku upadłości pracodawcy, pracownik ma możliwość odzyskania ekwiwalentu za zaległy urlop od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Kwestie niezaspokojonych roszczeń wynikających ze stosunku pracy, w sytuacji upadłości pracodawcy, reguluje Ustawa z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2014 r., poz.272).

Jak odzyskać wynagrodzenie?

W okresie jednego miesiąca od daty niewypłacalności pracodawcy, on sam bądź syndyk, likwidator lub inna osoba sprawująca zarząd nad majątkiem pracodawcy, sporządza i składa marszałkowi województwa zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń, określając osoby uprawnione oraz tytuły i wysokość roszczeń wnioskowanych do zaspokojenia ze środków Funduszu. Zbiorczy wykaz obejmuje roszczenia z okresów poprzedzających datę niewypłacalności pracodawcy. Wypłata świadczeń może nastąpić także na podstawie wniosku pracownika, byłego pracownika lub uprawnionych do renty rodzinnej członków rodziny zmarłego pracownika lub zmarłego byłego pracownika.

Skrócenie okresu wypowiedzenia przy upadłości lub likwidacji


Nie zawsze jednak opłaca się korzystać z uprawnienia skrócenia okresu wypowiedzenia przy upadłości lub likwidacji, z trzech miesięcy do jednego miesiąca co do pracowników, którzy mają zawartą umowę o pracę na czas nieokreślony albo określony, ponieważ po pierwsze pracodawca niejako traci czas, w którym pracownik mógłby przebywać na urlopie (przez co później pracodawca będzie za to płacił), a po drugie pracodawca i tak poniósłby dodatkowe koszty. W przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Co w przypadku, gdy pracodawca nie ma pieniędzy na wypłacenie zaległego urlopu? 

Jeżeli pracodawca, pomimo swojego obowiązku zapłaty pracownikom wszelkich należności finansowych do dnia trwania stosunku pracy, nie ma środków finansowych na pokrycie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, pracownik może skorzystać z FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). Prawa pracowników i obowiązki pracodawcy w ramach FGŚP reguluje ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy z 13 lipca 2006 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 7, dalej: ustawa). Ustawa określa zasady, zakres i tryb ochrony roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia z powodu niewypłacalności pracodawcy.

Jakie roszczenia podlegają pod fundusz świadczeń gwarantowanych?

Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych uruchamiane są wówczas, gdy dojdzie do niewypłacalności pracodawcy. Zgodnie z ustawą fundusz wypłaca środki z tytułu: wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby, wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,odprawy pieniężnej przysługującej na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, odszkodowania, dodatku wyrównawczego, składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość wypłat z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Roszczenia z tytułu wynagrodzeń podlegają zaspokojeniu za okres maksymalnie 3 miesięcy. Z kolei w przypadku odpraw pieniężnych, odszkodowań i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypłaty dokonywane są jeśli ustanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy lub w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące następujące po tym dniu. Wysokość wypłat świadczenia ograniczona jest do kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obwiązującego z poprzedniego kwartału.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące powyższego artykułu lub ogólno pojętego prawa pracy to serdecznie zapraszam do kontaktu poprzez moją stronę internetową lub moje konta na kanałach social media.