23 listopada 2022| blog, podstrony, Zarządzanie


Zamknięcie roku. Dlaczego warto pomyśleć o tym z wyprzedzeniem?

Wielkie przygotowania do zamknięcia roku

Ostatni kwartał roku dla jednostek gospodarczych, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, jest okresem przygotowań do zamknięcia roku. Często zdarza się jednak, że firmy skupiają się głównie na obowiązkach, których należy dopełnić w związku z nadchodzącym ostatnim dniem roku obrotowego, wskazanych w ustawie o rachunkowości (dalej: uor). Największym wyzwaniem okazuje się przeprowadzenie inwentaryzacji, która umożliwia sprawdzanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. 

Warto pomyśleć o zamknięciu roku dużo wcześniej, aby okołoświąteczny czas spędzić w miłej atmosferze wspólnie z rodziną, a nie za biurkiem analizując kolejne dokumenty, które nagromadziły się przez cały rok. 

Inwentaryzacja pierwszym krokiem do sukcesu

Zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy o rachunkowości, spółki powinny przeprowadzić na koniec roku inwentaryzację składników majątku: należności, zapasów, środków pieniężnych w kasie oraz środków trwałych. Potwierdzenia sald należności są uzyskiwane poprzez wysyłanie pism do dłużników. Mogą one być wysyłane na koniec jednego z trzech ostatnich miesięcy roku obrotowego.

Potwierdzenie sald wierzycieli nie jest obowiązkowe i zwykle pokrywa się z potwierdzeniami wystosowywanymi przez nich do Państwa jako dłużników. Warto jednak rozważyć wysłanie potwierdzeń do dostawców, z którymi spółka ma największe obroty, aby wyjaśnić ewentualne rozbieżności jeszcze przed końcem roku.

Odpisy i rezerwy

Zgodnie z art. 35b pkt 2 UoR utworzone odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis. W przypadku umorzenia, przedawnienia lub nieściągalności należności należy zgodnie z art. 35b pkt 3 UoR zmniejszyć wcześniej dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. W sytuacji, gdy miejsce ma ustanie przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego należy zwiększyć wartość danego składnika aktywów oraz zaliczyć tę kwotę do przychodów finansowych lub pozostałych przychodów operacyjnych (art. 35c UoR).

Według art. 35d pkt 2 ustawy o rachunkowości (dalej UoR) tworzone rezerwy zalicza się, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą, do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych. W momencie powstania zobowiązania, na które rezerwa została utworzona, następuje zmniejszenie rezerwy (art. 35d pkt 3 UoR). Natomiast rozwiązanie rezerwy ma miejsce, gdy utworzona rezerwa stanie się bezprzedmiotowa, ponieważ nie wystąpiły przewidywane operacje gospodarcze lub wysokość rezerwy przekracza ich rzeczywistą wartość. Rozwiązanie rezerwy zwiększa zgodnie z art. 35d pkt 4 UoR pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe lub zyski nadzwyczajne.

Sprawozdania finansowe

Organizacje pozarządowe mają coroczny obowiązek sprawozdawczy – przygotowują, podpisują, zatwierdzają i wysyłają do odpowiedniego organu sprawozdanie finansowe. Okresem, za który składamy sprawozdanie jest rok obrotowy. Najczęściej jest on taki sam jak rok kalendarzowy, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Dodatkowo sprawozdanie musi być podpisane przez cały zarząd, a także, przyjęte za pomocą uchwały przez właściwy organ do tego upoważniony (np. walne zebranie członków, radę fundacji).

Audyt

Celem audytu jest zwiększenie stopnia zaufania docelowych użytkowników sprawozdań finansowych. Określa go Międzynarodowy Standard Badania nr 200 („Ogólne cele niezależnego biegłego rewidenta oraz przeprowadzanie badania zgodnie z międzynarodowymi standardami badania). Z uwagi na to, że sprawozdania finansowe przekazują informacje o działalności gospodarczej i wynikach finansowych firmy mogą mieć wielu odbiorców. Bilans zawiera przegląd aktywów, pasywów i kapitału własnego akcjonariuszy jako migawkę w czasie. Rachunek zysków i strat koncentruje się przede wszystkim na przychodach i kosztach firmy w danym okresie. Zainteresowani tymi informacjami są użytkownicy, którzy poprzez analizę sprawozdania finansowego są w stanie podjąć szereg decyzji gospodarczych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące powyższego artykułu lub ogólno pojętego prawa pracy to serdecznie zapraszam do kontaktu poprzez moją stronę internetową lub moje konta na kanałach social media.