19 lipca 2022| blog, podstrony, prawa pracowników, prawo


Zmiany w pracy zdalnej

Czym właściwie możemy nazwać pracę zdalną?

Praca zdalna to praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oznacza to, że praca będzie mogła być świadczona całkowicie zdalnie, jak i w modelu hybrydowym, tj. zarówno zdalnie, jak i w siedzibie pracodawcy, zgodnie z ustaleniami pomiędzy stronami umowy o pracę. Dodatkowo będzie też możliwość wykonywania pracy zdalnej okazjonalnie, w wymiarze 24 dni w roku kalendarzowym.

Potencjalne efekty nowelizacji 

W przypadku, jeżeli praca będzie wykonywana w miejscu zamieszkania pracownika zdalnego, pracodawca otrzyma prawo przeprowadzania w godzinach pracy pracownika kontroli: – wykonywania pracy; – w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych. Kontrole będą mogły być prowadzone w porozumieniu z pracownikiem i na zasadach określonych w porozumieniu lub regulaminie.

Praca zdalna tylko w odpowiednich warunkach

Przepisy zobowiązują pracodawców do zapewnienia pracownikom wykonującym pracę zdalną odpowiednich materiałów i narzędzi, a także ich instalację, serwis czy konserwację lub pokrycie kosztów z tym związanych. Ponadto będą zobowiązani do pokrywania kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy, a zasady ich porywania powinny zostać określone w stosownym porozumieniu lub regulaminie. Pokrycie wyżej opisanych kosztów alternatywnie będzie mogło odbywać się w formie wypłacania pracownikowi ryczałtu.

Ochrona danych osobowych w kontekście pracy zdalnej 

W myśl procedowanych przepisów pracodawca będzie określał procedury ochrony danych osobowych przyjmowanych przez pracodawcę na potrzeby wykonywania pracy zdalnej oraz przeprowadzał w miarę potrzeb instruktaż i szkolenie w tym zakresie. Z kolei pracownik, który wykonuje pracę zdalną będzie  potwierdzał zapoznanie się z procedurami przygotowanymi przez pracodawcę. Będzie także zobowiązany do ich przestrzegania.

Czy możliwe będzie przejście szkolenia BHP w wersji online?

Projektowana ustawa przewiduje możliwość przeprowadzania szkoleń wstępnych BHP w pełni w formie zdalnej dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Kiedy praca zdalna nie jest możliwa?

W przypadkach wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych (np. roboty budowlane, prace na wysokości), prace, w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych, prace z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenia, o których mowa w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem czynników chemicznych w miejscu pracy. Przejście na tryb zdalny nie jest możliwe, gdy prace związane są ze stosowaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji radioaktywnych oraz innych substancji lub mieszanin wydzielających uciążliwe zapachy. Praca zdalna jest także niedozwolona, gdy powoduje intensywne brudzenie.

Mówimy o okazjonalnej pracy zdalnej w momencie…

 • możliwości wykonywania do 24 dni w roku kalendarzowym
 • mniej sformalizowanej pod względem obowiązków w stosunku do pozostałych rodzajów pracy zdalnej
 • braku konieczności zawarcia porozumienia określającego zasady pracy zdalnej / wprowadzenia regulaminu
 • brak obowiązku zawierania aneksu umowy o pracę
 • brak konieczności aktualizacji informacji dodatkowej
 • brak konieczności zapewnienia sprzętu
 • brak obowiązku zwrotu kosztów
 • brak obowiązków w zakresie BHP, w tym brak obowiązku szkoleń okresowych dla pracowników biurowych

Praca zdalna za granicą i aspekty z nią związane

Podczas pracy zdalnej za granicą stosuje się zasady ogólne dot. wykonywania pracy zdalnej, natomiast powinniśmy zweryfikować dodatkowe aspekty:

 • prawne
 • imigracyjne
 • podatkowe
 • w zakresie ubezpieczeń społecznych

Miejsce wykonywania pracy (kraje UE/EOG/kraje trzecie) będzie kluczowe z perspektywy wykonywania pracy. Zawsze dobrym krokiem będzie konsultacja z lokalnym prawnikiem.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące powyższego artykułu lub ogólno pojętego prawa pracy to serdecznie zapraszam do kontaktu poprzez moją stronę internetową lub moje konta na kanałach social media.