8 listopada 2021| blog, podstrony, prawo, Zarządzanie


Ilość zatrudnionych osób w firmie i wpłaty z nią związane

Obowiązek wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) związany jest z wielkością zatrudnienia.

Stan zatrudnienia powinno się ustalić za cały miesiąc w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. To pracodawca powinien ustalić liczbę etatów w danym miesiącu, które oblicza przez zastosowanie średniej arytmetycznej ze stanów dziennych w miesiącu.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są obowiązkowe w przypadku osiągnięcia przez pracodawcę stanu zatrudnienia w wysokości co najmniej 25 osób w przeliczeniu na etaty.

Na czym polega ustalanie stanu zatrudnienia?

Aby prawidłowo wyliczyć kwotę należną do wpłaty na PFRON konieczne jest ustalenie w pierwszej kolejności liczby zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, tzn. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Stan zatrudnienia powinno się ustalić za cały miesiąc w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Oznacza to, że pracodawca powinien ustalić liczbę etatów w danym miesiącu, które oblicza przez zastosowanie średniej arytmetycznej ze stanów dziennych w miesiącu.

Musimy pamiętać, że do liczby pracowników nie należy wliczać osób zatrudnionych:

  • na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
  • przebywających na urlopach wychowawczych
  • nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej
  • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy
  • nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego
  • przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawa

Co z samymi obliczeniami?

Na samym początku musimy ustalić liczbę pracowników zatrudnionych ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Średnią arytmetyczną  powinno się obliczyć:

  • sumując stan zatrudnienia z każdego dnia w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (etaty), w kolejnym kroku
  • dzieląc uzyskany wynik przez liczbę dni w miesiącu.

Obliczając wpłaty na PFRON powinno się uwzględniać także dni wolne od pracy (niedziele, święta) przyjmując istniejący stan zatrudnienia w danym dniu. Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty należy obliczać po zakończeniu miesiąca.

Kolejny krok to obliczenie różnicy pomiędzy zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy. W przypadku nieosiągania wymaganego wskaźnika zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych pracodawca jest zobowiązany wnieść wpłatę. Dla niektórych jednostek wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. Dotyczy to państwowych i niepaństwowych szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych, publicznych i niepublicznych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych – dla których wskaźnik ten wynosi 2%.

Wynik, który otrzymamy należy pomnożyć przez kwotę stanowiącą 40,65% przeciętnego wynagrodzenia. Samo pojęcie przeciętnego wynagrodzenia należy rozumieć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Jeżeli pracodawca osiągnie zatrudnienie co najmniej 25 osób w przeliczeniu na etaty musi dokonać rejestracji w PFRON- niezależnie od tego czy jest zobowiązany czy zwolniony z wpłat na PFRON. 

Wpłata jest dodatkowym obciążeniem pracodawcy o czym często zapomina się w planowaniu budżetu oraz szacowaniu kosztów zatrudnienia. Obecnie przy braku zatrudnienia osób ze stopniem niepełnosprawności koszt w przeliczeniu na osobę wynosi około 130 zł per osoba. Kwota będzie się zmieniała wraz ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące powyższego artykułu lub ogólno pojętego prawa pracy to serdecznie zapraszam do kontaktu poprzez moją stronę internetową lub moje konta na kanałach social media.